Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường hướng dẫn đăng ký học, học kỳ I năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học trong Trường “Dự kiến Thời   khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018”. Đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 141/GDTC&TT-ĐT ngày 16/06/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ phụ năm học 2016-2017.
Căn cứ sĩ số sinh viên đã đăng ký học tại các lớp học phần mở trong học kỳ phụ năm học 2016-2017, phòng Đào tạo trân trọng thông báo:
 
Căn cứ nguyện vọng học tập của sinh viên, phòng Đào tạo trân trọng thông báo thời khóa biểu lớp học phần mở trong học kỳ phụ năm học 2016-2017 (đợt 2), cụ thể như sau:
Phòng Đào tạo trân trọng thông báo: