Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đào tạo

 Trường Đại học Công nghệ là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội - một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của Việt Nam được thành lập theo một mô hình mới, được ưu tiên đầu tư về cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất, có quyền chủ động cao trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, tài ch&i