Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nội dung 3: Công khai thu chi tài chính

Send to friendPDF version

 a) Thực hiện như quy định tại điểm a, c, d, đ khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.

b) Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả khóa học. (Ngân sách nhà nước cấp năm 2009) 

c) Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác.( Thu nhập của cán bộ )

d) Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học. 

Các tin liên quan...