Đại học Quốc Gia Hà Nội

Quy chế học sinh, sinh viên

Send to friendPDF version

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐBGDĐT ngày 15/8/2007 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương I.     Những quy định chung
Chương II.    Tổ chức đào tạo
Chương III.   Kiểm tra và thi học phần
Chương IV.   Xét và công nhận tốt nghiệp
Chương V.    Xử lý vi phạm

Quy chế Đào tạo của Đại Học Quốc Gia Hà Nội theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc ĐHQGHN

Nội dung: Quy chế bao gồm 11 chương và 57 điều Quy định

Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học trong học kỳ I năm học 2015-2016

Quy chế đào tạo đại học số 5115/ QĐ - ĐHQGHN

Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN số 32/QĐ - ĐHQGHN

Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong CTĐT đại học, thạc sĩ tại ĐHQGHN dùng cho QH-2016 trở đi

Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo đại học ở ĐHQGHN dùng cho QH-2015 trở về trước