Đại học Quốc Gia Hà Nội

Học phí

Trong học kỳ II năm học 2016-2017, Nhà trường đã nhiều lần thông báo nhắc nhở về việc sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí đúng thời hạn. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí với Nhà trường.
Nhà trường đã ban hành các công văn thông báo về việc sinh viên phải hoàn thiện học phí của học kỳ I năm học 2016-2017 và các khoản nợ của các học kỳ trước (nếu có). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ nộp học phí của mình, Nhà trường thông báo thời gian, hình thức nộp và chế tài xử lý với sinh viên không nộp học phí như sau: