Đại học Quốc Gia Hà Nội

Truyền thông và Mạng máy tính

 

 I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo kỹ sư ngành Truyền thông và Mạng máy tính (TT&MMT) của Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), ĐHQGHN là cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, có khả năng nghiên cứu và làm việc trong các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin và Truyền thông ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Truyền thông và Mạng Máy tính.
-  Về kiến thức
Trang bị kiến thức có hệ thống và hiện đại, phù hợp với các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới:Kiến thức tổng hợp về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ; kiến thức nền tảng trong Truyền thông và mạng máy tính;kiến thức chuyên ngành theo định hướng “Mạng máy tính” như quản trị mạng, thực hành an ninh mạng, mạng không dây, phân tích và thiết kế mạng, lập trình mạng, … và  định hướng “Truyền thông” như truyền thông quang, truyền thông vô tuyến, truyền thông di động, truyền thông đa phương tiện;
-  Về năng lực
Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có khả năng áp dụng các kiến thức nền tảng và chuyên ngành để phân tích, thiết kế, triển khai, cài đặt và quản trị các hệ thống/dịch vụ mạng và truyền thông dữ liệu; có tư duy logic tốt, có năng lực sáng tạo để giải quyết các bài toán ứng dụng cụ thể, có năng lực tự học để nắm bắt tri thức, công nghệ, kỹ năng mới trong phát triển các hệ thống/dịch vụ mạng và truyền thông dữ liệu;...
- Về thái độ: Đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị tốt; ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền; tinh thần làm việc theo nhóm, rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 157 tín chỉ
-
Khối kiến thức chung:                                                            29 tín chỉ
(Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ)
-
Khối kiến thức theo lĩnh vực:
18 tín chỉ
-
Khối kiến thức theo khối ngành:
9 tín chỉ
-
Khối kiến thức theo nhóm ngành:
19 tín chỉ
-
Khối kiến thức ngành:
82 tín chỉ
 

 

        + Các học phần bắt buộc:
31tín chỉ
 

 

        + Các học phần tự chọn 1:
27/45 tín chỉ
 

 

        + Các học phần tự chọn 2:
9/18tín chỉ
 
        + Các học phần bổ trợ:                          5/22 tín chỉ
 
        +Đồ án tốt nghiệp:                   10 tín chỉ