Đại học Quốc Gia Hà Nội

lễ kết nạp đảng

Ngày 10/04, Chi bộ Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho sinh viên Đỗ Ngọc Hoài Thu (lớp K59CLC) và Mai Văn An (lớp K58CLC).
Ngày 30/11, Chi bộ Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ đã trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Đặng Đức Hạnh, Chu Chí Quang và Lê Mạnh  Hà.
Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Điện tử Viễn thông và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, hai quần chúng ưu tú Hoàng Anh Quý và Nguyễn Thanh Long đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam chiều ngày 28/10.
Ngày 23/04, Chi bộ sinh viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, Phạm Thị Hoài Trang.
Ngày 20/04, Chi bộ Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Phương Thái.
Ngày 08/09, Chi bộ Hiệu bộ 2 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Trần Đăng Khoa- Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng.
Ngày 04/07, Chi bộ Cơ học kỹ thuật & Tự động hóa thuộc Đảng bộ trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Vũ Xuân Trường.