Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chương trình đào tạo

-  Chương trình đào tạo cử nhân ngành CNTT (năm 2009)
-  Chương trình đào tạo cử nhân thuộc Nhiệm vụ chiến lược ngành CN ĐT - VT (năm 2013)
-  Chương trình đào tạo cử nhân thuộc Nhiệm vụ chiến lược ngành KHMT (năm 2014)
- Chương trình đào tạo cử nhân ngành CNTT (năm 2005)
- Chương trình đào tạo cử nhân ngành VLKT (năm 2014)
- Chương trình đào tạo kỹ sư ngành CHKT (năm 2014)
- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ kĩ thuật Cơ điện tử (năm 2015)
- Chương trình đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin (năm 2015)
- Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật phần mềm (năm 2016)