Đại học Quốc Gia Hà Nội

Học bổng

Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 1908/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 09/6/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “Cử sinh viên tham dự Chương trình Học tập kinh nghiệm ASEAN 2017”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 1909/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 09/6/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về “Chương trình Bồi dưỡng các nhà lãnh đạo ASEAN tương lai”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
Học bổng Asian Peacebuilders Scholarship (APS) là chương trình thạc sỹ bằng kép Master of Arts (nhận 2 bằng Thạc sỹ sau khi hoàn tấtchương trình) là 1 sáng kiến chia sẻ giữa The Nippon Foundation, the UNMandated University for Peace (UPEACE) - đại học về hòa bình cho Liên Hiệp Quốcủy thác, và đại học Ateneo de Manila (AdMU).
Ngày 12/5/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 1571/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về “chương trình học bổng Lawrence S.Ting, năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thư mời của Đại học Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TPHCM) về việc chọn cử sinh viên (SV) tham dự Diễn đàn khoa học SV quốc tế năm 2017 với chủ đề “Nền công nghiệp 4.0 và xây dựng thành phố thông minh”. Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
(a) Thông tin về học bổng:
- Tên Chương trình: Chương trình học bổng Geek Salon Global (GSG) (thực hiện hàng năm), được trao bởi công ty Scoville-Nhật Bản.
Ngày 05/5/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 1474/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 05/5/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “giới thiệu SV tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF năm 2017 tại Nhật Bản”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau: