Đại học Quốc Gia Hà Nội

Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn Quốc lần thứ X

Send to friendPDF version

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X bao gồm các nội dung sau: