Đại học Quốc Gia Hà Nội

Dự thảo chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Send to friendPDF version

Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ĐTVT)
với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho
xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo.

Xem chi tiết tại đây