Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường “Thời khóa biểu bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2017-2018”. Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ giảng dạy của đơn vị mình và cán bộ mời giảng.
Trong học kỳ II năm học 2016-2017, Nhà trường đã nhiều lần thông báo nhắc nhở về việc HVCH phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí đúng thời hạn. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số HVCH chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí với Nhà trường.
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 05/03/1979, tại Hà Nam.
Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 3007/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 28/7/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “Thông báo Chương trình học bổng Toshiba năm học 2017-2018” dành cho học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS), chi tiết cụ thể như sau: