Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngành Vật lý kỹ thuật

Send to friendPDF version
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật theo hướng ứng dụng công nghệ nano trong các lĩnh vực vật liệu mới, vi điện tử, y - sinh, môi trường và năng lượng sạch. Cử nhân tốt nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật có thể đảm nhận các vị trí về kỹ thuật, quản lý, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới tại các tập đoàn/công ty công nghệ đa quốc gia kinh doanh về vật liệu mới, linh kiện vi điện tử, thiết bị kỹ thuật dùng trong năng lượng sạch, y - sinh, môi trường.
II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 134 tín chỉ

 

-
Khối kiến thức chung:                            29 tín chỉ
(Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kỹ năng bổ trợ)
-
Khối kiến thức theo lĩnh vực:
18 tín chỉ
-
Khối kiến thức theo khối ngành:
6 tín chỉ
-
Khối kiến thức theo nhóm ngành:
14 tín chỉ
-
Khối kiến thức ngành:
67 tín chỉ
 

 

        + Các học phần bắt buộc:
39tín chỉ
 

 

        + Định hướng chuyên sâu:
17tín chỉ
 

 

          Bắt buộc:                    9 tín chỉ
 

 

 

 

          Tự chọn:                    8 tín chỉ
 

 

 
       + Bổ trợ:                                                   4/8 tín chỉ
 
    +Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:                     7 tín chỉ