Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hệ thống các văn bản pháp quy tham khảo

Send to friendPDF version
1. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
2.
Luật Giáo dục.
3.
Luật Cán bộ - Công chức.
4.
Luật Thi đua - Khen thưởng
5.
Luật Khoa học - Công nghệ
6.
Luật Lao động
7.
Luật Bảo hiểm Xã hội
8.
Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.; Thông tư 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.
9. Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19/7/2016 Ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCN