Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngành Khoa học Máy tính hệ Chuẩn

Send to friendPDF version
I. GIỚI THIỆU
Về cơ bản, chương trình đào tạo trình độ đại học ngành KHMT của trường ĐHCN được xây dựng dựa trên Chương trình Khoa học Máy tính của UNSW, có hiểu chỉnh, bổ sung một số học phần theo bản gốc ACM-CC 2005. Cụ thể hơn:
- Các học phần cơ sở và chuyên ngành bám sát tối đa các học phần tương đương của UNSW và/hoặc của ACM-CC 2005 cả nội dung và thời lượng.
- Các học phần chuyên ngành được thiết kế với khả năng lựa chọn cao, một mặt đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của Việt Nam trong giai đoạn trước mặt cũng như khả năng giảng dạy của ĐHCN, đồng thời đảm bảo tính mở cho các hướng phát triển trong tương lai;
- Các học phần chuyên ngành chia làm hai định hướng là định hướng nghiên cứu dành cho đối tượng sinh viên có năng lực sáng tạo cao trong lĩnh vực khoa học; và định hướng công nghệ đào tạo đối tượng sinh viên có năng lực sáng tạo cao trong lĩnh vực ứng dụng.
- Kế hoạch giảng dạy được thiết kế dựa theo kế hoạch giảng dạy của UNSW, tham khảo kế hoạch giảng dạy của ACM-CC 2005 đề xuất cho các trường đại học 4 năm, 8 học kỳ. Các điểm chính của kế hoạch giảng dạy là 70% các học phần cơ sở ngành được giảng dạy trong 2 năm đầu; không bố trí quá 4 học phần chuyên môn (cơ sở và chuyên ngành) trong cùng một học kỳ.
II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHMT
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 135 tín chỉ
-
Khối kiến thức chung:                                                           29 tín chỉ
(Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ)
-
Khối kiến thức theo lĩnh vực:
18 tín chỉ
-
Khối kiến thức theo khối ngành:
9 tín chỉ
 
        + Các học phần bắt buộc:
6 tín chỉ
 
        + Các học phần tự chọn:
3/6  tín chỉ
-
Khối kiến thức theo nhóm ngành:
22 tín chỉ
-
Khối kiến thức ngành:
57 tín chỉ
 

 

        + Các học phần bắt buộc:
18tín chỉ
 

 

        + Các học phần tự chọn 1:
18/27tín chỉ
 

 

        + Các học phần tự chọn 2:
9/42 tín chỉ
 
        + Các học phần bổ trợ:                                              5/21 tín chỉ              
 
        +Khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 7 tín chỉ