Đại học Quốc Gia Hà Nội

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

Send to friendPDF version

Địa chỉ: Phòng 110 - nhà E3 - 144 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - HN
ĐT: (024) 3754 7480

Nhân sự:

Chuyên viên: 

Tạ Thanh Mai

Trung tâm Đảm bảo chất lượng có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

1.      Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý, thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng trong Trường Đại học công nghệ.

2.      Nhiệm vụ

a) Tổ chức thực hiện công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Đại học Công nghệ.

b) Tổ chức các hoạt động dịch vụ về đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và các vấn đề chuyên môn khác thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng.

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tham gia đào tạo, nghiên cứu Khoa học trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng.

d) Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng quốc tế.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ giao