Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tin mới

Ngày 26/08, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị đào tạo năm học 2015-2016 nhằm đánh giá tình hình họat động đào tạo năm học 2015-2016 và trọng tâm công tác năm học 2016-2017.
Ngày 25/08, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị kế hoạch tài chính nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2015, 8 tháng đầu năm 2016.

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner